Tachi-Waza Katadori Menuchi

Kotegaeshi

Kotegaeshi

Iriminage

Nikyo Ura